1.

فرمانتاسیون جامد و ماندگاری Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum روی بسترهای آلی

صفحه 1-14
راحله سادات شیرازی؛ صدیقه فاطمی؛ شهرام نعیمی

2.

مطالعه الگوی پروتئوم آنزیم‌های مؤثر در فرآیند مایکوپارازیتیسم جدایه جهش‌یافته قارچ Trichoderma harzianum

صفحه 15-30
تبسم ناصری پور؛ سعید نصراله‌نژاد؛ سمیرا شهبازی؛ کامران رهنما

3.

ارزیابی بیمارگری Steinernema feltiae روی بید گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

صفحه 31-41
المیرا ابوترابی؛ شهرام فرخی

4.

بررسی تأثیر سویه‌های Trichoderma جدا شده از خاک‌های شور و سدیمی در کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه خیار (Fusarium solani)

صفحه 43-55
فرزانه اسدی؛ حسین علایی؛ روح الله صابری ریسه؛ اعظم زین‌الدینی ریسه

5.

مهارزیستی بیماری پژمردگی فوزاریومی لوبیا با عصاره نانوذره نقره Trichoderma harzianum

صفحه 57-67
مهناز کشاورز؛ مهدی صدروی؛ محمد عبداللهی

6.

اثر سن و تجربه بر رفتار کاوشگری زنبورFopius carpomyiae ، پارازیتوئید مگس میوه کُنارCarpomyia vesuviana

صفحه 67-79
سید رضا گلستانه؛ فرحان کچیلی؛ آرش راسخ؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد ابراهیم فراشیانی

7.

مهارزیستی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita توسط قارچTrichoderma harzianum Iran2375c در خیار

صفحه 81-91
مطهره السادات هاشمی؛ مجید اولیاء؛ عبدالحسین جمالی زواره

8.

[مقاله کوتاه] اثر تأخیر در دسترسی به میزبان روی باروری و طول عمر زنبور (Hym., Trichogrammatidae) Trichogramma pintoi Voegele

صفحه 93-98
محمدرضا عطاران


Contact Us | Help & Support | Site Map
counter

Journal Management System. Designed by sinaweb.